KONKURS PIZZA W ŁÓŻKU

REGULAMIN KONKURSU

„PIZZA W ŁÓŻKU ”

§1

Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem Konkursu jest Kino CZAR Danuta Ostrowska ul. Targowa 5 44-300 Wodzisław Śląski właściciel marki Jan Materac – Salon Partnerski Janpol –

2.     Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin„), dostępnym http://janmaterac.pl/konkurspizza a także zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

3.     Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4.     Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

5.     Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator

6.     Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że Regulamin rozumie i akceptuje.

7.     Decydując się na dokonanie zgłoszenia konkursowego poprzez serwis Facebook, Uczestnik konkursu musi działać zgodnie z regulaminem serwisu www.facebook.com.

§ 2

Cel i finansowanie Konkursu

1.     Konkurs przeprowadzany jest w celach wizerunkowych marki Jan Materac

2.     Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem fanpage https://www.facebook.com/janmateracwodzislaw 

§ 3

Uczestnicy Konkursu

1.     W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili publikacji Zadania Konkursowego, o którym mowa w §5 niniejszego Regulaminu.

2.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

§ 4

Czas trwania Konkursu

1.     Konkurs trwa od 20 lipca  2021 do 31 lipca 2021 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

§ 5

Zasady rozgrywania Konkursu

1.     Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, tj.:

a.    zrób zdjęcie z pizzą z Trattoria Włoskie Klimaty , umieść je w komentarzu i napisz dlaczego jest taka wyśmienita

2.     Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub prawo.

3.     Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać oznaczeń ani nazw przedsiębiorców ani marek będących bezpośrednią konkurencją dla marki JAN MATERAC  (w tym wszelkie logotypy, znaki towarowe, nazwy handlowe przedsiębiorstw i produktów), ani znaków wodnych. Nie może ono również wspominać osób publicznych, ani wyrobów tytoniowych, ani napojów alkoholowych.

§6

Nagrody

1.     Nagrodą do wygrania w Konkursie jest pizza zaprezentowana na w zwycięskich komentarzach

2.     Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

§7

Wyłonienie Zwycięzcy  oraz wydanie Nagród

1.   Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, niezależna 2-osobowa Komisja Konkursowa wybierze 3  zwycięzców. Zgłoszenia Konkursowe oceniane są pod kątem kreatywności i estetyki.

2.     W przeciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na fanpage  Facebook marki Jan Materac  zostanie  ogłoszony zostanie zwycięzca  

3. Nagroda będzie oczekiwała na zwycięzcę do 30 dni od ogłoszenia wyników

4.     Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu, Uczestnika, który:

a.     postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, podejmował lub podejmuje próby wpływania w jakikolwiek inny sposób na wynik Konkursu,

b.     wykorzystuje do udziału w Konkursie inny niż własny profil w serwisie www.facebook.com/;

c.     wykorzystuje do udziału w Konkursie utwory, do których nie posiada stosownych praw autorskich.

§8

Komisja konkursowa

1.     Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie dwuosobowa  komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

2.     Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagród Komisja konkursowa będzie się kierowała kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i estetyką publikowanych przez Uczestników Zgłoszeń Konkursowych.

§9

Polityka prywatności

  1. Dostępna jest pod adresem https://janmaterac.pl/polityka/

§ 10

Reklamacje

1.     Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.

2.     Reklamację należy zgłosić:

a.     na adres korespondencyjny Organizatora, tj. Kino CZAR Danuta Ostrowska ul. Targowa 5 44-300 Wodzisław Śląski  z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.

3.     Reklamację rozpatruje komisja reklamacyjna w składzie dwóch osób wybranych przez Organizatora.

4.     Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu.

5.     Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika do korespondencji, powód i opis reklamacji, treść żądania.

6.     Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, w formie takiej, w jakiej wpłynęła reklamacja.

7.     Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego

§ 11

Postanowienia dodatkowe

1.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

2.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca  2021 roku.

Podobał Ci się wpis? Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest