Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego janmaterac.pl

Regulamin zawiera zasady świadczenia usługi sprzedaży sklepu internetowego janmaterac.pl. Stanowi dokument wymagany na podstawie art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014, poz. 827)

Postanowienia ogólne


Sprzedającym i administratorem sklepu internetowego jest firma:

Kino Czar Danuta Ostrowska
Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Targowa 5
e-mail: info@janmaterac.pl

Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
pod numerem NIP: 6471014766 , REGON: 273540532
Przed złożeniem zamówienia klient ma prawo do negocjacji zapisów umowy oraz niniejszego regulaminu w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z możliwości negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Kliencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
Newsletterze – należy przez to rozumieć usługę polegającą na rozsyłaniu informacji handlowych i reklamowych osobom zainteresowanym, na podany przez nie adres e-mail.

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed złożeniem zamówienia. Akceptacja postanowień regulaminu następuje podczas rejestracji oraz przed potwierdzeniem zamówienia.

§1 Określenie zakresu działalności


1.Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów/usług, 24 godziny na dobę, w postaci wszelkich elementów wyposażenia sypialni i innych produktów i usług pokrewnych. Wszystkie widoczne w sklepie ceny podajemy w polskiej walucie PLN, z podatkiem VAT – ceny brutto. Aktualna cena, w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca dla klienta. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy (chyba że napisano inaczej). Cennik kosztów przesyłki znajduje się w zakładce Dostawa. Sprzedający jest płatnikiem VAT. Do każdej transakcji sprzedaży wystawia paragon lub fakturę sprzedaży.
2. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez klienta

§2 Wysyłka i płatność


1. Koszty dostawy ponosi klient, chyba, że oferta sprzedaży stanowi inaczej.
2. Klient jest informowany o kosztach wysyłki i akceptuje go podczas składania zamówienia.
3. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie firmy.
4. Wybierając opcję płatności za pobraniem klient zobowiązuje się do odbioru przesyłki. Jeśli klient nie odbierze przesyłki sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem otrzymania nieodebranej przesyłki.

§3 Prawo do odstąpienia od umowy (zwrot towaru)


1. Klient ma prawo odstąpić od „umowy na odległość” bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827))
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze otrzymany droga poczty elektronicznej formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej na adres info@janmaterac.pl Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
3. Klient zobowiązuje się do odesłania produktu na adres siedziby podany w zakładce Kontakt, w ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Klientowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w związku z odstąpieniem od umowy. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Sprzedający, w przypadku wykonania przez klienta prawa do odstąpienia od umowy zwraca klientowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do klienta z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Klient ponosi koszty zwrotu produktu do sprzedawcy.
7. Sprzedający nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego


1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail info@janmaterac.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: ul. Targowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko
adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
przedmiot reklamacji
przyczynę reklamacji
podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.
4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
7. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, sprzedający zwróci klientowi poniesione przez niego koszty. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez klienta.
8. Sprzedający odeśle klientowi produkt na własny koszt, jeśli uznanie reklamacji wiąże się z naprawą lub wymianą produktu.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych


1. Sprzedający, będący Administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów, na które klient wyraził zgodę. Jeśli klient nie poda danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, to realizacja zamówienia może być niemożliwa.
2. Podanie danych osobowych oraz zgód na ich przetwarzanie są dobrowolne.
3. Sprzedający, jako Administrator danych osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych oraz realizację uprawnień klienta wynikających z rozporządzenia RODO.
4. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa do ich przetwarzania. Ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych wysyłając zgłoszenie na adres info@janmaterac.pl lub zgłaszając sprzeciw za pośrednictwem swojego konta w sklepie.
5. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacje nadającym się do odczytu maszynowego. Jednocześnie ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, żądać od sprzedającego przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
6. W przypadkach wskazanych przez obowiązuję przepisy, w szczególności gdy klient nie uregulował wszystkich należności wobec sprzedającego, Administator może odmówić usunięcia danych klienta.
7. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zrealizowana niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych:

 • nazwisko i imię
 • adres do wysyłki
 • adres e-mail
 • numer telefonu kontaktowego
 • w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz numer NIP


8. W celu dostarczenia zamówionych produktów sprzedający przekazuje firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej dane konieczne do dostarczenia przesyłki.
9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
10. Klient ma prawo do wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Klient, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych będzie otrzymywał newsletter na podany adres e-mail. W każdym momencie klient ma możliwość wycofania zgody i rezygnacji z otrzymywania newslettera.
12. Sprzedający bierze udział w programie porównywania cen w ramach usługi świadczonej przez serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP7792420393. Jeśli klient wyrazi zgodę na udział w programie – serwis prześle do niego pocztą elektroniczną ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w sklepie, a także zamieści wyrażoną opinię w serwisie dostępnym w domenie ceneo.pl.
13. Szczegółowe zapisy dotyczące Ochrony Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności w zakładce Polityka Prywatności na stronie serwisu.

§6 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach. Aby korzystać ze wszystkich funkcji sklepu przeglądarki muszą mieć włączona obsługę skryptów JavaSpript oraz plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies sprzedający umieścił w Polityce Prywatności. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1920×1080 px.

§7 Postanowienie Końcowe


1. Treść regulaminu jest stale dostępna w zakładce Regulamin na stronie serwisu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i obowiązuję przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa, w szczególności:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)- obowiązuje do 24.05.2018;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. – obowiazuje od dnia 25.05.2018
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

6. Gdyby zapisy zawarte w regulaminie były sprzeczne z obowiązującymi przepisami, wtedy przepisy te maja pierwszeństwo nas zapisany regulaminu.

§8 Załączniki


Treść załączników nr 1 i 2 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU.

Załącznik nr 1 – stanowi „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf
Załącznik nr 2 – stanowi „Wzór zgłoszenia reklamacji.pdf

Podobał Ci się wpis? Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest